TỪ LÁY TRONG TIẾNG ANH

TỪ LÁY TRONG TIẾNG ANH

Chúng ta đều biết tiếng Việt có một loại từ có tên gọi là từ láy được dung để nhấn mạnh hay làm giảm nhẹ cảm giác đối với từ gốc. Vậy tiếng Anh có loại từ này không nhỉ? Câu trả lời là có đấy các bạn ạ! Ad mời các bạn đến với bài học Từ vựng tiếng Anh ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về một loại từ mà chắc chắn là còn khá mới mẻ đối với các bạn. Hãy xem từ láy trong tiếng Anh khác từ láy tiếng Việt thế nào nhé!

shipshape (a) /ˌʃɪpˈʃeɪp/: in good order (gọn gàng, tươm tất)
Ex: I like to see everything neat and tidy, everything in its place. I like to keep everything shipshape.

mishmash (n)/ˈmɪʃmæʃ/:a confused mixture of different kinds of things, styles, etc. (mớ hỗn độn)
Ex:The designs were a mishmash of patterns and colors.

rat race (n): fiercely competitive struggle, especially to keep one’s position in work or life (cuộc tranh giành quyết liệt)

Ex: The novel is about a couple who get out of there at race and buy a farm in Vermont.

chit-chat(n) (cuộc tán gẫu, nói chuyện phiếm)
Ex: We spent the afternoon in idle chit-chat

Từ láy trong tiếng Anh – chit-chat

wishy-washy /ˈwɪʃi ˌwɑʃi/(a): not bright in color (nhạt màu, không rõ)
Ex: a wishy-washy blue

brickbat /ˈbrɪkbæt/(n): an insulting remark made in public (lời chỉ trích nặng nề, công khai)
Ex: The president has received many brickbats in the press recently.

zigzag /ˈzɪɡzæɡ/(n) (đường dích dắc)
Ex: a zigzag line/path/pattern

Từ láy trong tiếng Anh

flip-flop (n) (dép Nhật, dép lào)
Ex: a pair off lip-flops

sing-song (n): a way of speaking in which a person’s voice keeps rising and falling (giọng điệu trầm bổng như đang hát)
Ex: She spoke to the child in her soft Irishsingsong. (Cô ấy nói chuyện với đứa trẻ bằng giọng nói trầm bổng của người Ai-len).

sob story (informal, dissaproving): a story that someone tells you just to make you feel sorry for them, especially one that does not have that effect or is not true (câu chuyện khiến bạn đau lòng nhưng không thật)

pitter-patter (n,adv)/ˈpɪt̮ər ˌpæt̮ər/: (tiếng lộp độp)

Ex: I could hear the pitter-patter of the rain on the window panes.

tittle-tattle (n)/ˈtɪtl tætl/: silly or trivial talk, gossip  (chuyện phiếm)
Ex: The story was nothing more than idle tittle-tattle.

shilly-shally (v)/ˈʃɪli ˌʃæli/: to take a long time to do something, especially to make a decision (lần lửa mãi,mất nhiềuthời gian để ra quyết định)
Ex: Stop shilly-shallying and make up your mind.

topsy-turvy (a)/ˌtɑpsi ˈtərvi/: in a state of great confusion (trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn)
Ex: Everything’s topsy-turvying my life at the moment.

Nguồn sưu tầm.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.