Mẫu câu ý chỉ nhượng bộ trong tiếng Anh

Mẫu câu ý chỉ nhượng bộ trong tiếng Anh
Chào các mem, ai hẳn cũng đều rất quen thuộc với Although/Though/Even though, Despite/In spite of (Mặc dù… nhưng…) khi học tiếng Anh phải không? Đây là những từ được sử dụng trong Mẫu câu chỉ ý nhượng bộ trong tiếng Anh. Tuy chúng có chung một nghĩa nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau và điều này thường gây khó khăn cho nhiều bạn đang theo học môn ngoại ngữ này.

1. Câu nhượng bộ với In spite of/Despite

In spite of/ despite + danh từ/cụm danh từ/đại từ (this/that/what)/V-ing + S + V
Ví dụ:
– Despite being ill, she tries to go to school. (Dù bị ốm, cô ấy vẫn cố gắng đến lớp)
– In spite of having working very hard, he didn’t pass the exam. (Dù có học hành chăm chỉ nhưng anh ấy không qua được bài kiểm tra)
– Despite the bad weather, the still go for the picnic (Dù thời tiết xấu, họ vẫn đi dã ngoại)
– In spite of what I said yesterday, I still love you. (Dù hôm qua anh có nói gì đi nữa, thì anh vẫn yêu em).
2. Công thức mở rộng sử dụng Inspite of/ despite:
In spite of/ despite the fact that + S + V, S + V
Ví dụ:
– Despite the fact that the weather is bad, they still go for the picnic. (Dù thời tiết xấu, họ vẫn đi dã ngoại)
– In spite of the fact that they have a lot of money, they are not happy. (Dù họ có nhiều tiền, họ vẫn không hạnh phúc)
3. Câu nhượng bộ với Though, Although, Even though

Although/though/even though + S + V, S + V
Ví dụ:
– Although she is ill, she tries to go to school. (Dù bị ốm nhưng cô ấy vẫn cố gắng đến lớp)
– Though he worked very hard, he didn’t pass the exam. (Dù có học hành chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn không qua được bài kiểm tra)
– Even though they have a lot of money, they are not happy. (Dù họ có nhiều tiền nhưng họ không hạnh phúc)
a. Although và Though cũng có thể đặt ở giữa câu để liên kết giữa các cụm từ hoặc các từ và cả giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ.
Ví dụ:
– She still manage to smile, although/though she’s angry. (Cô ấy vẫn cố gắng gượng cười mặc dù cô ấy đang rất giận)
b. Though là liên từ có thể đặt được ở cuối câu còn Although thì không.
Ví dụ:
– Peter was seriously offended by his accusations, he didn’t talk back though. (Peter bị xúc phạm nghiêm trọng bởi những lời buộc tội của anh ta, tuy nhiên anh ta lại không nói lại)
c. Nếu muốn dùng although thì nó phải được đặt ở giữa câu:
– Peter was seriously offended by his accusations, although he didn’t talk back.
d. Trong văn viết học thuật, việc dùng Though được coi là không trang trọng, nên Even though/Although sẽ được dùng thay thế.
Tóm lại, các bạn chỉ cần nhớ rằng:
Although/Though/Even though + mệnh đề (S + V)
In spite of/Despite + cụm từ
In spite of/Despite + the fact that
(Nguồn sưu tầm)

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.