Dạng câu hỏi Discuss both views and give your opinion

Writing task 2: Dạng câu hỏi Discuss both views and give your opinion

Đây là dạng câu hỏi rất hay gặp trong IELTS Writing. Cách tiếp cận an toàn nhất cho dạng này là hãy viết thành 4 paragraph, trong đó có introduction, 2 đoạn body và một đoạn conclusion. Cấu trúc của bài viết như sau:

 

 

Introduction: Nhiệm vụ là giới thiệu topic, đề cập đến cả 2 views và nói rõ bạn đứng về

hướng nào. Phần này không chiếm nhiều điểm số nên chúng ta chỉ nên viết ngắn gọn và súc tích trong 2 câu là đủ.

Body 1: Dùng để thảo luận về hướng mà bạn không đồng ý. Tốt nhất bạn nên có 2 hoặc 3 ideas để support và trình bày theo thứ tự: Idea -> explain -> example.

Body 2: Dùng để thảo luận hướng mà bạn đồng ý và nêu rõ quan điểm ở câu topic

sentence. Đoạn paragraph này không nhất thiết phải dài hơn đoạn body 1 phía trên.

Conclusion: Hãy tóm tắt lại 2 quan điểm và tái khẳng định lập trường của bạn. Một số người sẽ viết thêm về prediction (dự đoàn) hoặc suggestion (gợi ý) có liên quan đến topic question, nhưng điều này là không cần thiết. Đối với những bạn viết chưa vững thì viết thêm như thế này vào rất nguy hiểm.

 

Cấu trúc tham khảo:

Introduction: People have different views about …. While some argue that …(view 1), I believe that … (view 2).

Body 1: On the one hand, there are various reasons why people believe that … (view 1)

Body 2: In spite of these arguments, I believe that … (view 2).

Conclusion: In conclusion, although it might seem sensible for somebody to do something (view 1), I personally prefer something (view 2).

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.