CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1

Như đã biết, trong phần thi IETLS Writing Task 1, các bạn sẽ phải viết một bài báo cáo ngắn dựa trên thông tin hình ảnh hay số liệu. Những số liệu này thường được minh họa bằng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ đường tròn) hoặc bảng biểu.

Cấu trúc bài Writing Task 1 gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Phần mở bài Writing Task 1 thường là để giải thích bằng biểu/biểu đồ thể hiện điều gì. Để làm được điều đó, các bạn chỉ cần viết lại đề bài bằng ngôn từ cuả mình (paraphrase). Tuy nhiên, để viết được một đoạn mở đầu tốt và không bị lặp lại từ ngữ đã có trong đề bài thì không phải là dễ. Trong bài học ngày hôm nay, IELTS4EVERYONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu một vài cách viết mở bài IELTS Writing task 1 nhé!

Đối với phần mở bài, các bạn nên viết 2 câu. Câu 1 sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa với đề bài, thường sử dụng các động từ đi kèm như show, describe, indicate, illustrate… Câu 2 là câu tổng quan, là thông tin tổng quát mà bạn nhìn thấy được.

Các bước để viết mở bài IETLS Writing Task 1:

– Tìm từ khóa trong câu hỏi.

– Thay thế chúng bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc giải thích.

– Đưa thêm thông tin về biểu đồ.

4 tip viết đoạn mở bài:

Tip 1: Thay danh từ, động từ chính bằng các từ đồng nghĩa

graph = line graph, chart = flow chart (also: bar chart, pie chart, table), the diagram = the figure

proportion = percentage, ratio, rate, portion

information = data, figure, number, illustration, indicator

trends in = changes in

US consumption = consumption in the United States

shows = illustrates, describes, compares, indicates, presents, gives information

to produce forecasts = to forecast

the total number = the overall number

various mobile phone features = different functions of mobile phones

maps show = diagrams illustrate

an island before and after = some changes to an island

the number of = the figure of, the data on, the proportion of

people in USA = the Americans, American people

a group of = The + adv (no –s): the poor, the old, the unemployed

from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years = in a duration of + time (10 years)

Tip 2: Đổi thành HOW (BY WHICH) THE + KEY NOUN + VERB

Ví dụ: The pie charts illustrates how annual spending by a school in the UK changed every 10 year.

Tip 3: Nếu trong câu hỏi chứa cụm từ “the figure of” “the number of” “the quantities of”, bạn có thể viết lại bằng cách đổi thành “HOW MANY” hay “HOW MUCH”

Ví dụ: The graph compares how many noise complaints were made.

Tip 4: Nếu câu hỏi chứa cụm từ “the proportion of’ “the number of” “the quantities of”, bạn cũng có thể đổi thành “WHAT PROPORTION OF + Noun” “WHAT NUMBER OF + Noun”

Ví dụ: The chart indicates what percentage of the world’s oil resources are held,…

Hi vọng những tip trên đây có thể giúp các bạn bắt đầu một bài IELTS Writing Task 1 dễ dàng và nhanh chóng.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.