Cách cải thiện việc đọc chung trong IELTS – How to improve general reading in IELTS

Cách cải thiện việc đọc chung trong IELTS – How to improve general reading in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện việc đọc chung trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingSkillsImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Hiểu định dạng bài kiểm tra đọc IELTS: Bài kiểm tra đọc IELTS được chia thành ba phần: đào tạo học thuật và nói chung. Mỗi phần có tổng cộng 40 câu hỏi, với tổng thời gian là 60 phút. Bài kiểm tra đọc học thuật được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu các văn bản học thuật từ các trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đọc đào tạo chung được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu các văn bản từ các nguồn hàng ngày.

2. Hiểu các loại câu hỏi: Bài kiểm tra đọc IELTS bao gồm nhiều lựa chọn, điền khoảng cách, đúng/sai/không được đưa ra, khớp và tóm tắt/ghi chú/bảng/sơ đồ/câu hỏi hoàn thành biểu đồ lưu lượng. Biết loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi sẽ giúp bạn tập trung vào các kỹ năng cần thiết để trả lời chính xác.

3. Đọc các câu hỏi đầu tiên: Trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn, hãy đọc tất cả các câu hỏi trước. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin liên quan và tập trung vào thông tin bạn cần trả lời chính xác các câu hỏi.

4. Đọc cẩn thận đoạn văn: Khi đọc đoạn văn, hãy sử dụng kỹ thuật skimming và quét. Bỏ qua đoạn văn nhanh chóng để có được một ý tưởng tổng thể về nội dung. Sau đó, quét một lần nữa để tìm thông tin cụ thể cần thiết để trả lời các câu hỏi.

5. Sử dụng từ khóa: Khi quét đoạn văn, hãy sử dụng các từ khóa để xác định thông tin liên quan. Từ khóa là các từ hoặc cụm từ xuất hiện trong các câu hỏi và trong đoạn văn.

6. Sử dụng các manh mối theo ngữ cảnh: Khi bạn bắt gặp một từ xa lạ, hãy cố gắng xác định ý nghĩa của nó từ bối cảnh. Manh mối theo ngữ cảnh là các từ hoặc cụm từ xuất hiện trong cùng một câu hoặc đoạn văn như từ xa lạ.

7. Đọc kỹ các câu hỏi: Đọc kỹ các câu hỏi để đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi. Hãy chú ý đến các từ được sử dụng trong các câu hỏi, vì chúng có thể chỉ ra loại câu trả lời cần thiết.

8. Đọc tất cả các tùy chọn trả lời: Đọc tất cả các tùy chọn trả lời trước khi quyết định cái nào là chính xác. Điều này sẽ giúp bạn xác định câu trả lời đúng và cũng loại bỏ bất kỳ câu trả lời không chính xác.

9. Kiểm tra các lỗi ngữ pháp: Kiểm tra câu trả lời của bạn cho bất kỳ lỗi ngữ pháp nào. Lỗi ngữ pháp có thể dẫn đến câu trả lời không chính xác.

10. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn là thực hành. Đọc bài báo, báo, tạp chí và tài liệu đọc khác bằng tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với nội dung và ngôn ngữ được sử dụng trong các bài kiểm tra đọc IELTS.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve general reading in IELTS – Cách cải thiện việc đọc chung trong IELTS

1. Understand the IELTS Reading Test Format: The IELTS Reading test is divided into three parts: Academic and General Training. Each part has a total of 40 questions, with a total time of 60 minutes. The Academic Reading test is designed to assess the ability to understand academic texts from English-speaking universities. The General Training Reading test is designed to assess the ability to understand texts from everyday sources.

2. Understand the Types of Questions: The IELTS Reading test consists of multiple-choice, gap-filling, true/false/not given, matching and summary/note/table/diagram/flow-chart completion questions. Knowing the type of question you will be asked will help you focus on the skills needed to answer it correctly.

3. Read the Questions First: Before you start reading the passage, read all the questions first. This will help you identify the relevant information and focus on the information you need to answer the questions correctly.

4. Read the Passage Carefully: When reading the passage, use the ‘skimming and scanning’ technique. Skim through the passage quickly to get an overall idea of the content. Then, scan the passage again to find the specific information needed to answer the questions.

5. Use Keywords: When scanning the passage, use keywords to identify the relevant information. Keywords are the words or phrases that appear in the questions and in the passage.

6. Use Contextual Clues: When you come across an unfamiliar word, try to identify its meaning from the context. Contextual clues are words or phrases that appear in the same sentence or paragraph as the unfamiliar word.

7. Read the Questions Carefully: Read the questions carefully to make sure you understand what is being asked. Pay attention to the words used in the questions, as they may indicate the type of answer required.

8. Read All the Answer Options: Read all the answer options before deciding which one is correct. This will help you identify the correct answer and also eliminate any incorrect answers.

9. Check for Grammatical Errors: Check your answers for any grammatical errors. Grammatical errors can lead to incorrect answers.

10. Practice: The best way to improve your IELTS Reading score is to practice. Read articles, newspapers, magazines and other reading material in English. This will help you become familiar with the content and language used in IELTS Reading tests.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện việc đọc chung trong IELTS – How to improve general reading in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Cách thức tốt nhất để đọc chung trong IELTS, Cách để tăng khả năng đọc chung trong IELTS, Hướng dẫn đọc chung trong IELTS, Cách để tăng kỹ năng đọc chung trong IELTS, Cách để tăng khả năng đọc chung trong IELTS, Bí quyết để đọc chung trong IELTS, Mẹo đọc chung trong IELTS, Cách để tăng hiệu quả đọc chung trong IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.