Câu chẻ trong tiếng Anh

 

Câu chẻ trong tiếng Anh

Câu chẻ trong tiếng Anh hay còn gọi là câu nhấn mạnh dùng để khi ta muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay sự việc nào đó. Câu thường chia làm hai vế, một vế chính và một vế là mệnh đề quan hệ sử dụng that, who, when, while… Hãy cùng Ad tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp này nhé.

Cấu trúc câu chẻ trong tiếng Anh: It is/was +… that +…

1. Nhấn mạnh chủ ngữ

 

It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + VIt is/was + chủ ngữ (vật) + that + V

 

Ví dụ:

a. Lan is the best student in my class.

=> It is Lan who/that is the best student in my class.

b. My dog made neighbors very scared.

=> It was my dog that made neighbors very scared.

2. Nhấn mạnh tân ngữ

 

It is/was + tân ngữ (người) + that/whom + S + VIt is/was + tân ngữ (Danh từ riêng) + that + S + VIt is/was + tân ngữ (vật) + that + S + V

 

Ví dụ:

a. He gave his wife the whole confidential document

=> It was his wife that/whom he gave the whole confidential document.

b. I met Lan at the party

=> It was Lan that I met at the party.

c. She sent her friend a postcard.

=> It was her friend that she sent a postcard.

3. Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức, lý do,…)

It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

Ví dụ:

a. My father bought a new car last Sunday. (Trạng ngữ chỉ thời gian)

=> It was last Sunday that my father bought a new car.

b. I was born in this house. (Trạng ngữ chỉ nơi chốn)

=> It was in this house that I was born.

c. You can kill computer viruses by using this software. (Trạng ngữ chỉ cách thức lý do)

=> It is by using this software that you can kill computer viruses.

d. My father repaired the bicycle for my brother. (Trạng ngữ chỉ mục đích)

=> It was for my brother that my father repaired the bicycle.

Qua bài học này, hi vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc câu thú vị này.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.